Bảo trì định kỳ 1 tháng 1 lần

Khắc phục Online đối với các sự cố đột xuất không quá 15 phút qua Teamview

Có mặt tận nơi khắc phục không quá 2 giờ

Một sự cố không tái diễn quá 3 lần