Thời gian làm việc

Bảo trì định kỳ 1 tháng 1 lần

Khắc phục Online đối với các sự cố đột xuất không quá 15 phút qua Teamview

Có mặt tận nơi khắc phục không quá 2 giờ

Một sự cố không tái diễn quá 3 lần

Biên bản bảo trì định kỳ chi tiết cho từng cá nhân tại công ty khách hàng

Biên bản làm việc dành cho các sự cố đột xuất